Hướng dẫn tự chấm điểm Cải cách hành chính năm 2022

Theo đó, về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức việc tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu, tiêu chuẩn và cách chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022.

- Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm: Các cơ quan, đơn vị đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC thông qua phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC (gọi tắt là phần mềm), tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm. Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, yêu cầu các đơn vị rà soát lại.

- Về tài liệu kiểm chứng: yêu cầu cung cấp các tài liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Đối với các nội dung đánh giá mà tài liệu kiểm chứng chỉ nằm trong một hay một số mục của văn bản, đơn vị chỉ rõ TLKC nằm ở mục nào, trang nào của văn bản nhằm đảm bảo sự thuận lợi và chính xác khi thẩm định kết quả.

Đồng thời, Hướng dẫn cũng quy định rõ về thời gian báo cáo: Phần mềm sẽ mở để các đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm bắt đầu từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022, sau thời hạn trên, phần mềm sẽ tự động khóa. Báo cáo chấm điểm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố gửi qua phầm mềm quản lý văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/11/2022. Báo cáo chấm điểm đối với cấp xã của các huyện, thành phố gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 20/11/2022.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 2269/HD-SNV (Tại đây)

 Tải các biểu mẫu kèm theo gồm: Biểu thống kê (Tại đây), Phụ lục 1 (Tại đây), Phụ lục 2 (Tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác