Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giá trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ để đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên một số Sở, ngành, địa phương chưa vào cuộc tích cực, chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; hạ tầng kỹ thuật chưa được vận hành chuyên nghiệp, chưa đáp ứng linh hoạt với những yêu cầu mới phát sinh; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cấp độ 4 còn thấp; Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu vẫn là “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý. Các Sở, ban, ngành, các huyện (chưa ban hành kế hoạch) khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành trước ngày 20/5/2022, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh).

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số.

3. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 27/QĐUBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022, trong đó xác định rõ nội dung công việc, biện pháp thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. Đăng ký các nội dung, nhiệm vụ, tiến độ triển khai thực hiện của đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/5/2022. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 để phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thành trước ngày 01/6/2022.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử, hoàn thành trước ngày 20/6/2022 báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. 

5. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến năm 2022.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cập nhật dữ liệu, số hóa cơ sở dữ liệu dùng chung theo lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc các lĩnh vực liên quan (kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, xây dựng, đất đai, môi trường, tư pháp...)

7. Các Sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như: Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường…

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí của các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao. 

Toàn văn Thông báo số 128/TB-UBND ngày 12/5/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác