Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Nghị định quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đến trước ngày 01/7/2024 tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh vẫn được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VneID, trang thông tin định danh điện tử.

Nghị định cũng quy định rõ “Mã định danh điện tử của tổ chức” được xác định bằng mã số thuế của tổ chức đó, trường hợp không có mã số thuế thì hệ thống định danh tự xác lập một dãy số duy nhất để quản lý danh tính điện tử của tổ chức đó.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Tải toàn văn của Nghị định 59/2022/NĐ-CP tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác