Nhiệm vụ Cải cách hành chính của tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Đến năm 2025, công tác CCHC tỉnh Nam Định hướng tới các mục tiêu cụ thể:

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 100% các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời, phù hợp. 100% văn bản quy phạm pháp luật phát hiện sai phạm qua thanh tra, kiểm tra, rà soát được xử lý đúng theo quy định.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

80% TTHC của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di dộng. 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%, trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Đẩy mạnh phân cấp, sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính, cơ cấu hợp lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tiêu chuẩn quy định. Giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lên trên 90%.

Cải cách tài chính công: Hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của ngân sách địa phương. Tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Hoàn thành thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; 100% vốn đầu tư được phân bổ kịp thời, đúng nguyên tắc. Đảm bảo 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được giải quyết đúng quy định.

Hiện đại hóa nền hành chính: Hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên các hệ thống thông tin của tỉnh. 80% các hệ thống thông tin của các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố có liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 100% hệ thống báo cáo của tỉnh được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% tại cấp huyện và 60% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% hồ sơ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; tài liệu lưu trữ điện tử được cho phép khai thác trực tuyến tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; tích hợp dữ liệu lưu trữ số của tỉnh với Hệ thống Trung tâm dữ liệu số quốc gia; tiến hành số hóa tài liệu có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên tại một số sở, ngành quản lý ở lĩnh vực quan trọng. 100% bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã được kiện toàn và bố trí trụ sở làm việc theo đúng quy định, đảm bảo 100% thủ tục hành chính ngành dọc được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa các cấp.

Để hoàn thành những mục tiêu nói trên, công tác CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 5 năm tới đã đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trọng tâm đó là:

Nâng cao chỉ số đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành

Nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC từng lĩnh vực, tập trung và kiểm tra công tác CCHC theo hình thức đột xuất, kiểm tra chuyên đề; chú trọng việc xử lý, khắc phục tồn tại, khuyết điểm sau kiểm tra.

Đảm bảo hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành giao cho tỉnh.

Đẩy mạnh đăng ký và thực hiện có hiệu quả các sáng kiến về cải cách hành chính, xem đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm, tỉnh Nam Định phấn đấu đạt tối thiểu 02 sáng kiến cải cách hành chính được Trung ương công nhận.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp theo hướng tăng cường phân cấp mạnh mẽ hơn.

Nâng cao chỉ số đánh giá về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, tính hợp lý, kịp thời, khả thi trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Ban hành quy định và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm. Đổi mới công tác kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc tổ chức thi hành pháp luật.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về văn bản mới, văn bản bị bãi bỏ để người dân biết, thực hiện đúng quy định.

Nâng cao chỉ số đánh giá về Cải cách thủ tục hành chính

Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện các quy định TTHC liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên môi trường điện tử; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cải cách TTHC và giải quyết TTHC; kết quả nâng cao chỉ số lĩnh vực này là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Công bố, công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật, theo dõi thường xuyên, kiểm soát, tổng hợp và công khai hàng tháng kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đảm bảo không để hồ sơ quá hạn.

Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: tài nguyên - môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội.

Hoàn thành việc đưa TTHC ngành dọc ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, trọng tâm là về TTHC liên quan đến chứng thực xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp có giao dịch TTHC để đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức thực hiện TTHC.

Nâng cao chỉ số đánh giá về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thực hiện phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý, ngành, lĩnh vực; rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng giảm đầu mối trung gian, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp nhiệm vụ giữa cấp tỉnh, cấp huyện, gắn với quyền hạn và trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước.

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19–NQ/TU của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là các lĩnh vực: y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông.

Hàng năm xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 62/2020/NĐ của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành chỉ tiêu về tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Nâng cao chỉ số đánh giá về chất lượng công chức, viên chức

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất đạo đức để không còn tồn tại các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý, kỷ luật. Nâng cao chất lượng kiểm tra công vụ, xử lý, giải quyết kịp thời những vi phạm, vướng mắc sau kiểm tra.

Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phù hợp tình hình thực tiễn. Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng theo hướng xác định rõ kết quả đầu ra và ứng dụng CNTT. Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, đánh giá về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chỉ số đánh giá về Cải cách tài chính công

Hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; giải quyết dứt điểm các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách. Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Giảm mạnh đầu mối và tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

Nâng cao chỉ số đánh giá về Hiện đại hóa nền hành chính

Phát triển hạ tầng số, hạ tầng CNTT, … kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, phục vụ triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số gắn với tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức làm việc; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính; đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tăng tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện kết nối thành công với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đối với các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về CCHC, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và phát động sáng kiến chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tiến hành đánh giá, phân loại các tiêu chí công tác CCHC của tỉnh để kịp thời phát hiện những thiếu sót, tham mưu UBND tỉnh đề xuất kiểm điểm tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và phát huy hiệu quả hoạt động Tổ kiểm tra công vụ của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục tham mưu thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị; quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy định về việc triển khai các hình thức nộp hồ sơ TTHC trực tuyến và trả kết quả thông qua bưu chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các hợp phần của Đề án xây dựng đô thị thông minh. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC. Chủ trì, đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát TTHC. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với người dân, tổ chức, doanh nghiệp về TTHC. Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, công chức giải quyết TTHC báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công. Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hoá trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường … theo quy định. Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với 100% đơn vị sự nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Chính phủ. Kiên quyết chuyển sang cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên đối với những đơn vị sự nghiệp đảm bảo đủ điều kiện.

Sở Kế hoạch và đầu tư đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công 05 năm và hàng năm; Đăng ký doanh nghiệp; Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; Thông tin đấu thầu,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng  giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân trong tiếp cận thông tin theo quy định. Tham mưu với UBND tỉnh kịp thời, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo đúng các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Rà soát nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh. Tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến; nâng cao chất lượng tư vấn, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp nộp và nhận kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư; theo dõi sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với Đề án chuyển đổi số và quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Quản lý, duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác. Hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương trong việc quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử. Kết nối tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thông suốt. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trên các nền tảng mạng xã hội đến người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế để người dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo tính kịp thời, hợp lý, đồng bộ, khả thi. Theo dõi việc thực hiện các văn bản QPPL đã được ban hành, đánh giá hiệu lực hiệu quả của văn bản QPPL trong các lĩnh vực, ngành, thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế; theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC. Xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2025; gắn các tiêu chí nâng cao chỉ số CCHC với công tác đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nhiệm vụ về CCHC, chú trọng sự chủ động, kịp thời, chính xác, có tính định hướng dư luận trong công tác tuyên truyền, thông tin tới người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ đi liền với đảm bảo chế độ cho đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC theo quy định. Triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ, công tác CCHC định kỳ, đột xuất, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm, trọng tâm vào những lĩnh vực nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức (Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên môi trường...). Thường xuyên theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng và giải quyết dứt điểm phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính cũng như đội ngũ công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, Các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác CCHC của tỉnh; đồng thời tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những nhiệm vụ CCHC của tỉnh; các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cần cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Với những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2015, công tác CCHC tỉnh Nam Định sẽ có nhiều chuyển biến trong thời gian tới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác