Nhiệm vụ trọng tâm của Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2022 với 07 nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm thực hiện một số điểm sau:

Thứ nhất, Cải cách TTHC

-  Đẩy mạnh thực hiện số hóa TTHC

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tương ứng 50%, 40%, 35% đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2022 đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của các Sở, ban, ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; từ ngày 01/12/2022 đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2021.

- Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Triển khai tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử của cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TTHC liên thông và triển khai điều tra đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ hai, Về Cải cách tổ chức bộ máy

Đối với cấp chính quyền địa phương: triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thứ ba, Về Cải cách công vụ

- Công tác Thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ CCHC, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, các văn bản mới về công tác CCHC. Hướng dẫn các đơn vị số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; cập nhật thông tin vào Hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá việc giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Thứ tư, Cải cách tài chính công: Ban hành văn bản hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ năm, Xây dựng chính quyền điện tử: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với, Cổng/Trang tin điện tử: Nâng cao chỉ số “phúc đáp với người dân thông qua cổng thông tin điện tử” của các cơ quan đơn vị (Tiêu chí của Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI). Hoàn thiện kho dữ liệu điện tử cá nhân của công dân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử của cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phấn đấu 70% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp mã số định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền. Triển khai nhắn tin tự động thông báo tình hình giải quyết TTHC đến người dân và tổ chức thực hiện TTHC.

Thứ sáu, Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Căn cứ kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (xem chi tiết tại đây)./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác