Nhìn lại công tác Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2020 - kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Đối với tỉnh Nam Định, Chỉ số CCHC năm 2020 tuy chưa thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng cả nước nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2020, tỉnh đã làm tốt công tác tư pháp, tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL, đảm bảo đúng quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi đánh giá việc thực hiện các văn bản QPPL đã ban hành; 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm tra, rà soát đều đã được kịp thời xử lý.

Lĩnh vực thủ tục hành chính (TTHC), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 36 Quyết định về công bố mới và chuẩn hóa 749 TTHC thuộc các lĩnh vực chuyên ngành. Toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 817.914 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,99%. Đối với các trường hợp giải quyết quá hạn, cơ quan, đơn vị đã có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Nội dung cải cách bộ máy hành chính tỉnh Nam Định chủ yếu tập trung vào điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh; sắp xếp, điều chỉnh số lượng lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Số công chức hiện có mặt năm 2020 giảm gần 19% so với số biên chế giao năm 2015. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020 so với năm 2015, tỉnh đã giảm được 103 đơn vị sự nghiệp công lập (15,6%).

Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Nam Định đã thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo; đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng cao, 100% đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính, các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định. Năm 2020, có thêm 03 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, gửi nhận văn bản và giải quyết TTHC. Tổng số văn bản được gửi và nhận trên trục liên thông đạt trên 60%. Số hồ sơ được tiếp nhận qua Dịch vụ công mức độ 3,4 ở cấp xã đạt 3,06%, cấp huyện đạt 8,87%, cấp tỉnh đạt 8,4%. Nam Định là tỉnh thứ 3 có số lượng DVC trực tuyến cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia sau Bình Phước, Tây Ninh.

Tuy nhiên căn cứ vào kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh Nam Định và thông qua việc xác định Chỉ số CCHC của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế:

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ của người đứng đầu từ việc xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kế hoạch CCHC hàng năm. Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao còn một số đơn vị (Sở Y tế, UBND huyện Hải Hậu, UBND huyện Ý Yên) hoàn thành không đảm bảo tiến độ thời gian. Năm 2020, các đơn vị chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp mới liên quan đến công tác CCHC, tỉnh chỉ duy nhất 1 sáng kiếnỨng dụng tra cứu mã QP code nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định được Trung ương công nhận.

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản QPPL của tỉnh chưa thực sự đảm bảo tính đồng bộ, tính kịp thời, tính hợp lý và khả thi.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính

Kết quả đánh giá năm 2020, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính còn tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến bị giảm 15 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số so với năm 2019. Đó là việc còn chậm công khai TTHC và không công khai đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó theo điều tra xã hội học, điểm chấm về chỉ số hài lòng kết quả giải quyết TTHC và thái độ của công chức giải quyết TTHC đều bị trừ điểm.

  Năm 2020 tỉnh chưa hoàn thành việc đưa TTHC ngành dọc ra tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp. Lĩnh vực y tế, công thương còn chậm công bố một số Danh mục TTHC theo Quyết định công bố TTHC của bộ chuyên ngành. Lĩnh vực Tài chính, Lao động thương binh & xã hội, Nông nghiệp &PTNT còn chậm hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Vẫn còn hồ sơ TTHC do một số cơ quan hành chính tiếp nhận trong năm bị quá hạn, một số lĩnh vực hiện tượng trả lại để bổ sung; dẫn đến tình trạng người dân và tổ chức phải đi lại nhiều lần nên chưa nhận được sự hài lòng cao trong quá trình giải quyết TTHC.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính

  Năm 2020, tỉnh Nam Định chưa hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp. Tình trạng nhiều phòng thuộc UBND cấp huyện và phòng, ban chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành có số lượng lãnh đạo bằng hoặc nhiều hơn số lượng nhân viên vẫn chưa giảm. Những tác động của CCHC đến công tác tổ chức bộ máy (tính hợp lý trong kiện toàn bộ máy, phân cấp nhiệm vụ giữa cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh) chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức

Năm 2020 tỉnh Nam Định có 44 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật (trong đó: 28 người bị khiển trách, 4 người bị cảnh cáo, 01 người bị cách chức, 01 người bị bãi nhiệm, 10 người buộc thôi việc).

Qua kết quả điều tra xã hội học, số lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC làm người dân và tổ chức không hài lòng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao

  Về công tác cải cách tài chính công

Việc hoàn thành thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nướcgiải quyết các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách của tỉnh còn chậm. Các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công chưa ban hành đầy đủ, kịp thời. Năm 2020 tỉnh Nam Định không thành lập mới đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, không đạt tỷ lệ giảm chi trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập. Nhìn chung, tác động của CCHC đến quản lý tài chính công chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về công tác hiện đại hóa hành chính

Năm 2020, tỉnh Nam Định chưa ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo cung cấp thông tin kịp thờiđầy đủ. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử mới đạt 92,34%. Các đơn vị vẫn sử dụng văn bản giấy tỷ lệ cao là huyện Ý Yên, Xuân Trường, Nghĩa Hưng.

Công tác tuyên truyền về Cổng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI chưa đạt được hiệu quả; thiếu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng đối với từng đối tượng người dùng cụ thể. Do đó theo điều tra xã hội học, tỷ lệ người dân, tổ chức tiếp cận TTHC qua internet chỉ chiếm tỷ lệ 6,38%.

Nguyên nhân của các hạn chế nói trên là do một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu chưa nhận thức được đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, chưa gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cũng như nguồn lực tài chính dành cho CCHC còn hạn chế .…

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC ở tất cả các lĩnh vực; nhiệm vụ thời gian tới là triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm trên khá bảng xếp hạng của cả nước, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác