Quyết định số 11/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg
Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 11/QĐ-VPCP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác