Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Triệu Đức Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn và đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiêm túc tiếp thu để triển khai kịp thời và đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Tại buổi tập huấn, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã được nghe đồng chí Nguyễn Phúc Sơn - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ trình bày và phân tích rõ những điểm mới của Nghị định 107/2021/NĐ-CP; mục đích, yêu cầu và quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai công tác chuyển đổi số và đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Sau buổi tập huấn, các sở, ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ mới về chuyển đổi số, tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng thời hạn từ 01/6/2022 đối với các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của các sở ban ngành. Các cơ quan, đơn vị  phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông  để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác