Tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 với mục đích triển khai hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh hoạt động thường xuyên, nền nếp; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; Nâng cao chất lượng các quy định TTHC theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như vai trò của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm soát TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

Việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của tỉnh Nam Định bao gồm các công việc sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

- Công tác nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và trao đổi, học tập kinh nghiệm.

- Đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh.

- Công bố, công khai, cập nhật CSDL quốc gia về TTHC

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Tổ chức thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

- Tổ chức, thực hiện duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến

- Công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC

- Truyền thông về công tác kiểm soát TTHC

- Chế độ thông tin, báo cáo

 Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 2770/QĐ-UBND

/Uploads/2021/12/44/20/Quyết định 2770 ban hành KH kiểm soát TTHC 2022.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác