Tỉnh Nam Định thông báo Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Chỉ số CCHC là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính (CCHC) tại các bộ, tỉnh hàng năm; đo lường kết quả thông qua các phương pháp định lượng góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo giai đoạn của Chính phủ.

Năm 2021, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh với mục tiêu trọng tâm là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, hoàn thành một số chỉ tiêu của Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn mới là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ và xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh,cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà tỉnh Nam Định.

Để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, ngay sau khi có kết quả Chỉ số CCHC năm 2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020 để kiểm điểm tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, mấu chốt nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh của năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng thời ban hành Thông báo về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính.

Về công  tác  đánh  giá,  chấm  điểm  chỉ  số  CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là đơn vị chủ trì, đầu mối phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã hướng dẫn và tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm cho các đơn vị tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC, hoàn thành trong tháng 12/2021; kết quả chấm điểm xác định Chỉ số CCHC là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tiếp đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được đưa vào để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính tỉnh Nam Định, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 -2025” với các tiêu chí, hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng gắn liền với các tiêu chí, nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 -2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua gắn với kiểm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn mới (2021-2025) với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu đã quan tâm, quyết liệt và có trách nhiệm trong việc xây dựng Kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện; phấn đấu tạo ra những bước đột phá mới trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. Việc tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2021 của các đơn vị được tiến hành sớm và nhanh hơn so với những năm trước, tuy nhiên các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, bám sát bộ Chỉ số CCHC của Chủ tịch UBND tỉnh; phản ánh tương đối chính xác mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của từng lĩnh vực. Công tác thẩm định được tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng. Kết quả chấm điểm của các cơ quan đơn vị cho thấy năm 2021, công tác CCHC đã làm khá tốt đối với một số lĩnh vực như xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hành chính.

Với những nỗ lực, cố gắng và những hướng đi cụ thể, sát hợp, tin tưởng rằng tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông báo số 17/TB-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác