UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu chung là tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, giảm chi phí và thời gian của doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của PCI, về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu nâng cao điểm số và xếp hạng PCI tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2021-2025 thuộc trong nhóm các tỉnh đạt điểm khá trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước. Tiếp tục giữ vững vị trí thuộc nhóm các tỉnh có vị trí cao về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính.

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh đã đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ chung để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện gổm:

- Cải thiện các chỉ số thành phần trong PCI;

- Cải cách hành chính;

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu;

- Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương;

- Nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin;

- Công tác thanh tra, kiểm tra;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân công chi tiết các nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành của Tỉnh, UBND các huyện, thành phố cũng như các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh thực hiện nhiệm vụ là đầu mối/chủ trì các chỉ số thành phần cũng như các chỉ tiêu cơ sở; tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt kết quả quả các nhiệm vụ cụ thể mà nội dung kế hoạch đề ra.

Ban hành kèm theo Kế hoạch này là 4 Phụ lục, bao gồm:

Phụ lục I: Kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Phụ lục II: Kế hoạch cải thiện các Chỉ tiêu cơ sở thuộc Bộ Chỉ số PCI tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Phục lục III: Phân công thực hiện cải thiện 128 Chỉ tiêu cơ sở - Chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo

Phụ lục IV: Danh mục các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Xem toàn văn Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác