UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 như sau:

- Tập trung rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, chính sách xã hội. Kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn đến việc giải quyết TTHC bị chậm, muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC đối với người dân, tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan hành chính; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) trên cơ sở Đề án của tỉnh đảm bảo chỉ tiêu giảm số đơn vị sự nghiệp; giảm chi trực tiếp từ ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập và lộ trình tinh giản biên chế.

- Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung của tỉnh; kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC và hoạt động hành chính các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:  

- Chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch, phụ lục phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của cơ quan, địa phương. - Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh các biện pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác CCHC năm 2023.

Toàn văn Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/12/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác