Chỉ thị số 02/CT-TTg của Chính phủ Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo Quyết định số 411/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác