Kế hoạch số 122/KH-UBND của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 122/KH-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác