Nghị quyết 50/2020/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết 50/2020/NQ-CP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác