Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đây là một trong những chính sách mở đầu cho công cuộc  Chuyển đổi số của quốc gia.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết 52-NQ/TW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác