Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17/NQ-CP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác