Quyết định số 146/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 146/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác