Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác