Quyết định số 551/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 551/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác