Quyết định số 893/QĐ-TTg của Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 893/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác