Quyết định số 978/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0 là phiên bản được cập nhật, bổ sung, phát triển từ Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Nội vụ, phiên bản 1.0, nhằm phát triển chính phủ điện tử của ngành, hướng tới ngành Nội vụ số, chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 978/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác