Biểu mẫu về báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh lập báo cáo, gửi về Sở Nội vụ theo các nội dung yêu cầu tại các biểu kèm theo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/01/2023.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Văn bản số 2223/SNV-CCVC tại đây

Biểu mẫu báo cáo kèm theo tải tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác