Bộ Nội vụ ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Có 8 danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong thời hạn từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 01/6/2022 và bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 03/2022/TT-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác