Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BNV, Thông tư bãi bỏ Thông tư số 03/2008TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Chi tiết Thông tư số 04/2023/TT-BNV.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác