Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lưu trữ
Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định năm 2021

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ từ Trung ương đến địa phương gồm 3 loại đơn vị: Các ĐVSN thuộc lĩnh vực lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước- Bộ Nội vụ; Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về danh mục vị trí việc làm: đối với lãnh đạo, quản lý gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ gồm Lưu trữ viên chính, Lưu trữ viên và Lưu trữ viên trung cấp.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ (lưu trữ viên chính; lưu trữ viên; lưu trữ viên trung cấp).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-BNV ngày 23/6/2005 của Bộ Nội vụ về ban  hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư 14/2022/TT-BNV tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác