Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức xã

Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau:

- Đối với cán bộ cấp xã:

+ Trường hợp có trình độ sơ cấp hoặc chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thì xếp lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

+ Trường hợp đã tốt nghiệp trình độ đào đạo chuyên môn từ trung cấp trở lên thì xếp lương như công chức cấp xã và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

- Đối với công chức cấp xã, khi hết thời gian tập sự thì xếp lương như sau:

+ Trường hợp chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được xếp hệ số lương 1,18 theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

+ Trường hợp tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên thì được xếp lương theo trình độ đào tạo theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Trường hợp cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được tăng cường (luân chuyển, điều động, biệt phái) về cấp xã thì được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm tại thời điểm tăng cường về cấp xã.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản số 965/BNV-CQĐP (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác