Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua hoàn thành cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2023, Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Điểm nhấn nổi bật trong nội dung phát động trong trào thi đua năm 2023 là “Thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; đặc biệt là hoàn thành việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Tổ chức nâng cấp hoặc sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC do tập đoàn VNPT hoặc Công ty Cổ phần Misa cung cấp miễn phí (thời gian miễn phí từ 31/12/2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/5/2023.

Giai đoạn 2: Chủ động xây dựng hoặc thuê phần mềm/CSDL về CBCCVC và tổ chức cập nhật dữ liệu về CBCCVC của địa phương mình đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối được với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP, NDXP trước ngày 31/12/2023.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản số 964/BNV-VP của Bộ Nội vụ./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác