Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định với ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư áp dụng cho 4 nhóm đối tượng sau:

- Công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

-  Công chức làm công tác thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

- Công chức làm công tác hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

- Công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính.

Đồng thời Thông tư quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, ngạch công chức chuyên ngành thuế, ngạch công chức chuyên ngành hải quan và ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia.

Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này được áp dụng Bẳng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ.

Ngoài ra Thông tư còn quy định điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 18/7/2022. Bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu Thông tư số 29/2022/TT-BTC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác