Bộ tài chính quy định không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ quy định yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, Bộ Tài chính quy định trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ : “Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2022. Bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Toàn văn Thông tư 29/2022/TT-BTC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác