Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa

Theo đó, viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa gồm: Tuyên truyền viên văn hóa chính, Tuyên truyền viên văn hóa và Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa (đối với viên chức tuyên truyền văn hóa chính, tuyên truyền viên văn hóa), có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa (viên chức tuyên truyền viên văn hóa trung cấp); Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa

Về cách xếp lương

- Viên chức tuyên truyền viên văn hóa áp dụng Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, như sau: Tuyên truyền viên văn hóa chính áp dụng ngạch lương viên chức A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; Tuyên truyền viên văn hóa áp dụng ngạch lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp áp dụng ngạch lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Sau khi hết thời gian tập sự và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm CDNN viên chức tuyên truyền viên văn hóa thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa trung cấp: Viên chức trình độ trung cấp khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B; Viên chức trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa: Viên chức có trình độ đại học khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1; Viên chức có trình độ đào tạo thạc sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1; Viên chức có trình độ tiến sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.

Ngoài ra Thông tư còn có quy định chuyển tiếp đối với viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức tuyên truyền viên theo quy định tài Quyết định số 428/TCCP-VC, Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV, Thông tư số 80/2005/TT-BNV.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác