Chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã

Theo đó, quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã không thuộc đối tượng được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo Chính Phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì chế độ, chính sách đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Văn bản số 1648/BNV-CQĐP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác