Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Theo đó Đề án sẽ được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chú trọng vùng trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo. Mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đề án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026 với 4 nhiệm vụ, giải pháp chính bao gồm:

- Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 43/QĐ-TTg (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác