Công chức Tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn được yêu cầu có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với chức danh Tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014 “Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”.

2. Bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức cấp xã theo như quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Cũng theo Công văn 3089/BNV-CQĐP, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cho sát hợp với tình hình thực tế./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Công văn 3089/BNV-CQĐP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác