Công văn số 1230/SNV-XDCQ ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ v/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đăng ký số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2021 (đào tạo sau đại học; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; nhu cầu bồi dưỡng chuyên sâu đối với cán bộ, công chức cấp xã).

Hạn nộp văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về Sở Nội vụ trước ngày 10/6/2021 để Sở tổng hợp và triển khai thực hiện.

Toàn văn nội dung Văn bản 1230/SNV-XDCQ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác