Công văn số 209/UBND-VP8 ngày 19/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Công văn 209/UBND-VP8:

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác