Công văn về việc đăng ký dự thi chuyên viên cao cấp năm 2021

Theo đó, Văn bản quy định rõ về đối tượng dự thi, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thi chuyên viên cao cấp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, rà soát những cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu đăng ký dự thi và lập danh sách, hồ sơ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2021 để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Trước đó, ngày 30/12/2021 Bộ Nội vụ có công văn số 7068/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021.

Sở Nội vụ Nam Định giới thiệu toàn văn công văn số 7068/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ và công văn 11/SNV-TCBM


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác