Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức Nam Định năm 2022

Theo đó, văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

- Đối với công chức:

Xác định số lượng, cơ cấu công chức chuyên ngành hiện có, số lượng công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2022 (theo Biểu 1A).

Thống kê, rà soát tiêu chuẩn ngạch công chức hiện có mặt của cơ quan, đơn vị đến 01/5/2022 (theo Biểu số 2A).

Lập Danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi nâng ngạch (theo Biểu 3A).

- Đối với viên chức:

Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức năm 2022 (theo Biểu 1B).

Thống kê, rà soát tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có mặt đến thời điểm 01/5/2022 (theo Biểu số 2B).

Lập Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Biểu 3B).

Công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử dự thi nâng ngạch, thăng hạng hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Đề cương và các Biểu mẫu, gửi về  Sở Nội vụ trước ngày 22/4/2022.  

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản số 565/SNV-TCBM

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác