image banner
Điểm mới của chính sách tinh giản biên chế từ 20/7/2023
Lượt xem: 202
Điểm mới của chính sách tinh giản biên chế từ 20/7/2023 vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế.

1. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế

1.1 Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Đối tượng thực hiện tinh giản biên chế được quy định tại Điều 2 Nghị định 29. Trong đó, so với quy định cũ tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thì đối tượng tinh giản biên chế đã có sự thay đổi.

Cụ thể, thay vì tách các đối tượng thành 07 đối tượng hưởng chế độ tinh giản biên chế, Nghị định 29 chỉ quy hoạch lại còn 03 đối tượng hưởng chính sách tinh giản biên chế tư 20/7/2023 như sau:

 

STT

Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung

(quy định cũ)

Nghị định 29/2023/NĐ-CP

(quy định mới)

1

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan Nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:

=>> Gộp chung người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn vào các trường hợp dôi dư tại đây

1.1

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ

=>> gọi chung “chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự” của đơn vị sự nghiệp công lập thành “cơ chế tự chủ”

1.2

Không quy định

Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền

1.3

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

=>> Bổ sung thêm trường hợp in xanh so với quy định cũ

1.4

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

=>> như quy định cũ

1.5

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

=>> gộp chung đố tượng cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp này và bổ sung thêm thời điểm xét tinh giản biên chế là trong năm xét tinh giản biên chế.

1.6

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau hoặc năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

=>> Bỏ yêu cầu có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và bổ sung thời điểm xét tinh giản biên chế là trong năm xét tinh giản biên chế

1.7

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

=>> Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính, tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý

1.8

Không quy định

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

1.9

Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Không quy định

1.10

Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự

=>> Đã gộp vào đối tượng 1 ở trên

1.11

Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại

Không quy định

1.12

Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

Không quy định

1.13

Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Không quy định

1.14

Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Không quy định

2

Không quy định

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3

Không quy định

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Trong đó, các đối tượng 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 không thuộc đối tượng bị tinh giản biên chế nhưng cũng áp dụng các chính sách tinh giản biên chế của Nghị định này theo quy định tại Điều 18 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Như vậy, có thể thấy, so với quy định cũ, các đối tượng của Nghị định 29/2023/NĐ-CP đã được quy hoạch lại một cách dễ hiểu, cụ thể hơn.

1.2 Sửa trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế

Bên cạnh việc sửa đối tượng tinh giản biên chế từ 20/7/2023, Nghị định 29/2023/NĐ-CP còn bổ sung quy định về các đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế tại ĐIều 4 Nghị định 29. Cụ thể:

- Người đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế.

Trong khi đó, quy định cũ có không loại trừ trường hợp tự nguyện. Nghĩa là, theo quy định mới, mặc dù đang trong các trường hợp này nhưng vẫn có thể được tinh giản biên chế nếu người này tự nguyện. Quy định cũ thì không được.

- Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Quy định mới đã bổ sung thêm trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế với người bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Như vậy, so với quy định tại Điều 7 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, từ 20/7/2023, người đang trong thời gian ốm đau mà có xác nhận của ơ quan y tế thì vẫn có thể bị xem xét tinh giản biên chế nếu đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 29 (quy định cũ thì cho phép người này được chưa xem xét tinh giản biên chế).

2. Chính sách tinh giản biên chế mới từ 20/7/2023

Một trong những điểm mới của chính sách tinh giản biên chế từ 20/7/2023 là bổ sung thêm chính sách với các đối tượng này. Cụ thể:

STT

Đối tượng

Thời gian đóng BHXH

Chế độ hưởng

1

Nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Có đủ 15 - dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc

- Chế độ hưu trí

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu

- Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân/năm nghỉ hưu trước tuổi

2

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường

Đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên

- Chế độ hưu trí

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu

- Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân/năm nghỉ hưu trước tuổi

- Trợ cấp 05 tháng tièn lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, được trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.

3

Cán bộ cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ xác định từ khi có quyết định - trước khi kết thúc lộ trình

- Hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

- Chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

- Chính sách thôi việc...

- Nghỉ trong 12 tháng kể từ khi có quyết định: Hưởng ½ tháng lương hiện hưởng/mỗi tháng nghỉ trước.

- Nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đến rước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ: Hưởng ¼ tháng tiền lương hiện hưởng/mỗi tháng nghỉ trước.

- Có thời điểm nghỉ hưu trước khi kết thúc nhiệm kỳ: Được trợ cấp tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu trên.

4

Công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp

- Hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

- Chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

- Chính sách thôi việc...

- Nghỉ trong 12 tháng kể từ khi có quyết định: Hưởng ½ tháng tiền lương hiện hưởng/tháng nghỉ trước.

- Nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đến trước khi kết thúc lộ trình: Hưởng ¼ tháng tiền lương hiện hưởng/tháng nghỉ trước.

- Có thời điểm nghỉ hưu trước khi kết thúc lộ trình sắp xếp: Số tháng được hưởng trợ cấp tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu trên.

5

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 12 tháng kể khi có quyết định sắp xếp

5.1

Giữ các chức danh bầu cử

- Được hưởng ½ mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng/tháng nghỉ trước.

- Có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp: Số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

5.2

Giữ các chức danh không do bầu cử

- Được hưởng ½ mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng/tháng nghỉ trước.

- Có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp: Số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

Theo https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/chinh-sach-tinh-gian-bien-che-tu-20-7-2023-566-94289-article.html?gidzl=5n9o9z4GmY8U3diYsGt481W9T2R0Myfr1WXn9iHPpYS72d4anWtC8b4F9o2K3yjsMmTpSsNsC8Wtq1788m

nghi-dinh-29-2023-nd-cp-tinh-gian-bien-che.pdf

 

 

Dẫn nguồn: LuatVietnam.vn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1