Hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập chưa có nhân viên y tế trường học:

1. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc ký Hợp đồng (6 tháng) với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc kí hợp đồng cung ứng dịch vụ với y tế cơ sở, cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh hoặc y tế tư nhân để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với cá nhân là người có trình độ chuyên môn y khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, đảm bảo mức lương tối thiểu vùng và tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

3. Nguồn tài chính thực hiện ký hợp đồng được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm của đơn vị theo phân cấp hiện hành; việc sử dụng thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8/3/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học, Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế tại các trường học, Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với năm 2022, các cơ sở giáo dục công lập là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên sau khi đã sử dụng nguồn tài chính của đơn vị nhưng không đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này, có văn bản báo cáo cơ quan dự toán cấp I thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền việc bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Công văn số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác