Hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Đối tượng áp dụng là viên chức giảng dạy (gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc, giáo viên) trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập  và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Toàn văn Hướng dẫn số 1288/HD-SNV

Biểu 1A. Mầm non.xls

Biểu 1B. Tiểu học.xls

Biểu 1C THCS.xls

Biểu 1D.THPT.GDTX.xls

Biểu 2. VC không đủ điều kiện BNCDNN.xls

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác