Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2022

Theo đó, 4 đối tượng cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo quản lý thực hiện gồm: Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh và các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về nội dung thực hiện:

- Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: thực hiện theo trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại quy định và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2022.

- Các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh: thực hiện theo trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại quy định và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2022.

- Các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: thực hiện theo trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2022.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước: thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cá nhân theo Quy định số 528-QĐ/TU, Kế hoạch số 70-KH/TU; đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại người giữ chức danh, chức vụ tại công ty theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP. Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2022.

Đồng thời, Hướng dẫn yêu cầu:

- Sở Nội vụ chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại và các nội dung liên quan của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý nêu tại hướng dẫn này.

- Các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân chủ động triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời hạn đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 239-HD/BCS (Tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác