Hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch

1. Điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW, kể từ ngày 01/8/2021, thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Thời điểm tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu còn đủ 5 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 5 năm).

- Riêng tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang thực hiện theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. 

2. Điều kiện về tuổi trong rà soát, bổ sung quy hoạch

- Theo Công văn số 1398-CV/BTCTW:

- Việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 thực hiện theo Hướng dẫn số 15-HD-BTCTW ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định hiện hành liên quan.

- Cách tính độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch: Thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu ở trên.

Chi tiết Hướng dẫn 06-HD/BTCTW

Chi tiết Công văn số 1398-CV/BTCTW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác