Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Theo đó, Bộ Chính trị đánh giá từ khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW việc tinh biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng như tổng số biên chế đến tháng 6/2021 đã giảm 20% so với năm 2015.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế như việc đặt chỉ tiêu giảm đồng đều 10% là chưa phù hợp, việc tinh giản biên chế mới chỉ đặt nặng việc giảm cơ học mà chưa gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế lớn nhưng lại chậm ban hành các quy định để tinh giản biên chế, xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp còn chậm…

Để khắc phục các hạn chế đã chỉ ra, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Tăng cường sự quán triệt nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất hành động chung.

- Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền và không cào bằng, gắn tinh giản với đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tiền lương, thu hút nhân tài.

- Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

- Bố trí ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra

Cuối cùng, Bộ Chính trị chỉ ra nhiệm vụ thực hiện của các cấp từ Trung ương đến các Tỉnh uỷ, thành uỷ và Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp định kỳ báo cáo với Bộ Chính trị.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận số 28-KL/TW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác