Mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng; từ ngày 01/7/2023 theo Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại mục 3 bài viết này.

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định 24/2023/NĐ-CP bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác