Nam Định ban hành Kế hoạch Biên chế công chức năm 2023

Theo đó năm 2022 tỉnh Nam Định đã thực hiện xong việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 17  cơ  quan  chuyên  môn  thuộc  UBND  tỉnh theo  quy  định  tại  Nghị  định số 107/2020/NĐ-CP và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Số biên chế công chức được là 2.034 biên chế. Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/02/2022 là 1.708 người. Số chưa sử dụng là 326 biên chế, UBND tỉnh Nam Định đã có Kế hoạch tuyển dụng công chức và tiếp nhận từ viên chức sang công chức. Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi là 21 người. Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 03 người.

Năm 2023 tỉnh Nam Định dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy theo  quy  định  tại  Nghị  định  số  107/2020/NĐ-CP  và  Nghị  định  số 108/2020/NĐ-CP; Dự kiến cơ cấu lại đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 là 2.117 biên chế.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 73/KH-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác