Quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày 08/02/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 57-QĐ/TW để quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Theo đó, Quy định nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị.; đồng thời phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo.

- Về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo:

Sơ cấp lý luận chính trị phải tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

Trung cấp lý luận chính trị phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên và học hệ không tập trung với nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Cao cấp lý luận chính trị: Đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên và học hệ không tập trung với nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

- Về phân cấp nhiệm vụ đào tạo:

Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.

Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Đồng thời quy định hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương hiện đang đào tạo Trung cấp lý luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị từ ngày 01/01/2024, các cơ sở này phải xây dựng lộ trình để kết thúc khoá học đối với các lớp khai giảng mới và các lớp đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị trước ngày 31/12/2023.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký (08/02/2022) và thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

Với quy định mới hi vọng nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta hiện nay là phải xây dựng được một nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi và lý luận chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là trong các cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác