Quy định về chế độ với cán bộ xã đang chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Theo đó, căn cứ vào các quy định:

- Bộ Luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Văn bản số 1202/CV-BTCTW ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Sở Nội vụ hướng dẫn như sau: trường hợp cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp uỷ, chính quyền thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu có thông báo nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi thì thời điểm nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019 và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Văn bản số 91/SNV-XDCQ (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác