Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Theo đó, đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng gồm: Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) và viên chức. Văn bản nêu rõ về yêu cầu, tiêu chí, thẩm quyền và trách nhiệm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, đối với ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thì thống nhất thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 06 hàng năm.

Thời gian gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 20/12 hàng năm. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gửi về Sở Nội vụ theo thời hạn và biểu mẫu kèm theo công văn số 2223/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ.

Ngoài ra còn một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ thời gian.

- Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác.

- Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp nhận xét, đánh giá được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp, khi đánh giá theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ không thực hiện việc lấy phiếu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức.

- Cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

- Khi nhận xét, đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc đánh giá tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó lưu ý nội dung quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, gửi hồ sơ, tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Huyện ủy, Thành ủy phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Huyện ủy, Thành ủy.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn công văn số 2401/SNV-CCVC (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác