Sở Nội vụ hướng dẫn về chế độ nâng lương và phụ cấp thâm niên

* Đối với nâng bậc lương thường xuyên:

Điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với ngạch và chức danh yêu cầu: trình độ Cao đẳng trở lên thì sau 3 năm; trình độ Trung cấp trở xuống thì sau 2 năm. Thời gian được tính và không được tính xét nâng bậc lương, về tiêu chuẩn, thời gian bị kéo dài, thời gian thực hiện xét và cách thức tiến hành cũng được Hướng dẫn nêu cụ thể.

* Đối với nâng bậc lương trước hạn:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể về đối tương, điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức tiến hành và trường hợp nâng bậc lương trước hạn đối với người đã có thông báo nghỉ hưu đều được nêu cụ thể trong Hướng dẫn.

* Về phụ cấp thâm niên vượt khung:

Được thực hiện 2 kỳ cùng với các kỳ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Sau cùng Hướng dẫn quy định cụ thể về việc báo cáo và thời hạn nộp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Hướng dẫn này thay thế các hướng dẫn trước đây có nội dung quy định trái với hướng dẫn này./.

                     Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 430/HD-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác